Woonkamer en houten skelet

Materialen verdienen meer dan één bestemming. Grote bouwonderdelen zijn echter vaak verlijmd of verbonden. Dit maakt het lastig om ze opnieuw in te zetten of te verwisselen. Losmaakbaarheid is een essentiële voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik. De sleutel voor flexibel monteren en demonteren, kan het beste in het materiaal zelf gezocht worden. Minder verschillende combinaties van materialen maakt hergebruik en upcycling makkelijker.

Badkamer

Urban Mining is het winnen en opnieuw gebruiken van materiaal uit bestaande gebouwen. Projectontwikkelaars slopen gebouwen vaak volledig, slechts een paar ruwe materialen worden hergebruikt. Het maken van een geveldeel of raamkozijn, kost echter veel energie en productietijd. Urban Mining is een methode die het mogelijk maakt om deze producten veel langer in te zetten dan nu gebruikelijk is, zodat er energie, productie tijd en grondstoffen bespaard kunnen worden.

Kleine slaapkamer

Een groot deel van alle gemaakte producten eindigt als afval. In Nederland verbranden we jaarlijks 65 procent van alle textiel. Door het verdienmodel en distributiesysteem van de textielindustrie te koppelen aan de bouwsector, kunnen we de 135 miljoen kilo textiel die we nu verbranden, omvormen tot bouwmateriaal. Hedendaagse pioniers en ontwerpers spelen hierbij een essentiële rol. Zij komen met concrete ideeën voor het slim verwerken van weggegooide producten.

Toilet

3D-printers zijn een snel en slim alternatief voor conventionele bouwmethodes. Printers werken sneller, zijn weinig arbeidsintensief bij gebruik en behoeven minder verschillende materialen en energie. Door het gebruik van printers op de bouwlocatie zelf kan er flink bespaard worden op transport. Uitdaging is om met relatief snel hernieuwbare bouwmaterialen, zoals klei of calciumcarbonaat, te gaan printen.

Keuken

We verspillen een derde van al het geproduceerde voedsel. De ‘reststromen’ van weggegooid eten hebben op dit moment geen volwaardige herbestemming. Een nieuwe generatie designers laat echter de enorme potentie zien van deze voedselresten door ze om te zetten in hoogwaardige bouwmaterialen. Als we de samenwerking tussen de voedsel- en bouwsector versterken, kan dit op grote schaal in de praktijk worden gebracht.

Onderdelen basishuis

Water is een belangrijke bron waaruit we natuurlijke materialen kunnen winnen. Onze aarde bestaat voor 70 procent uit zeeën en oceanen. Naast de opmars van zeeboerderijen die algen en zeegrassen cultiveren, geven ook steden steeds meer ruimte aan waterplanten als riet en lisdodde. Deze natte gewassen zijn niet alleen essentieel voor biodiversiteit en het tegengaan van schadelijke bodemdaling, maar kunnen ook worden ingezet als bouwmateriaal.

Grote slaapkamer + diverse onderdelen basishuis

Planten vormen de grootste en rijkste bron voor biobased bouwmaterialen en worden al volop toegepast. Voor de volgende stap in het verwerken van planten tot bouwmateriaal, is het de vraag hoe we bestaande landschappen en zelfs stedelijke contexten om kunnen zetten in productie landschappen. Het opschalen van deze productie zou daarbij hand in hand moeten gaan met het bewaken van de ecologie, leven in een natuurlijke omgeving, en CO2-opname.

Geveldeel + vloerdeel basishuis

Minerale grondstoffen, zoals klei en leem, zijn in rivierdelta’s zoals Nederland haast oneindig beschikbaar door de constante aanvoer via het water. Ook nadat ze specifiek zijn toegepast kunnen de mineralen gemakkelijk teruggebracht worden naar hun oorspronkelijk vorm. Hierdoor kunnen ze als grondstof veel vaker worden ingezet. Ook door het uitgraven van aarde op bouwplaatsen en dit te transformeren naar bouwmaterialen, kan het jaarlijkse transport van miljoenen kubieke meters aan aarde worden vermeden.